Eğitim Destek Programı

Programlarımız

Yaşamsal Destek Programı

Eğitim Destek Programı

Visit our office

Address

75 Tower Court
Kernersville, NC 27284

PO Box 6658
Rockhild SDT 2505

Kısıtlı olanaklara rağmen, kuruluşumuzdan bu yana amaçlarımız doğrultusunda önemli adımlar attık. Bir yandan onlarca aile ve bireye “Yaşamsal Destek” sağlarken diğer yandan “Eğitim Destek Programı” çerçevesinde, yüzlerce öğrenciye ciddi katkılarda bulunduk.

Vakfımız, temel amacı insan olma bilincini geliştirmek, insan olma olanaklarını kullanmalarının önündeki engelleri azaltmak olan bu programla öğrenim çağındaki her yaştan kişiye destekte bulunmaktadır. 

Bu kapsamdaki destekler şunlardır: 

Üniversite öğrencilerine burs,

İlk ve orta öğrenim öğrencilerine eğitim desteği,

Bursiyerlere kapasitelerini geliştirme desteği,

 ♦ Gezi programları düzenleme,
 ♦ Yaz okulları,
 ♦ Atölye çalışmaları,
 ♦ Kişisel danışmanlık ve rehberlik desteği.

İlk ve orta öğrenim öğrencilerine dershane desteği,

Eğitim araçları ve malzeme desteği,

Program kapsamında yer alacak öğrencilerde öncelikle aradığımız özellikler, ekonomik yetersizlik ve başarıdır. Öğrencilerle kurduğumuz ilişki, başlangıçta maddi bir gereksinimin karşılanmasına dayanmakla birlikte amacımız, ilişkimizi maddi bir alış veriş olmaktan çıkarıp eşitlik temeline dayalı bir paylaşma, dayanışma ve dostluk ilişkisine dönüştürmektir. Dolayısıyla bu program yalnızca ekonomik desteği değil, sürekli ve bütünlüklü bir paylaşım ilişkisini içermektedir. İlişkinin kalıcı hâle gelebilmesi, öğrencilerin vakıftan aldıkları desteği, akademik başarıyla anlamlı kılmalarına ve yaşamı başkalarıyla ortaklaştırma yönünde kendilerini geliştirmelerine bağlıdır. Bu nedenle üniversite öğrencilerine aylık burs desteği yanında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı benimsemelerini kolaylaştıracak “insan hakları” temelinde sosyal destek de vermekteyiz.

Programın yaşama geçirilmesi sürecinde, vakıf yönetim kurulu, öncelikle vakfın kaynaklarını temel alarak o yıl kaç öğrenciye destek vereceğini karara bağlar. “Yaşamsal destek” programında olduğu gibi, burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde de öncelikle vakıf üyelerinin ve dostlarının önerileri esas alınmaktadır.

Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine verilen destek, aylık burs desteği yanı sıra, okul harcı ve eğitim aracı/malzemesi desteklerini içerir. İlk ve orta öğrenim öğrencilerine verilen destekler ise aylık ekonomik destek biçiminde olabildiği gibi dönemsel de olabilmektedir.

Eğitim desteği için başvurular her yıl, eylül ayının sonuna kadar yapılır. Vakıf üyeleri ve dostları tarafından yapılan yazılı başvurular, belgelere dayandırılmak zorundadır. Ayrıca vakıf görevlilerinin gereksinim sahibi öğrenci ve ailelerle yaptığı görüşme ve yerinde incelemeler sonucu hazırladıkları raporlar, karar alma sürecinin en önemli ögesidir.

Destek istenen öğrenci ve bursiyer adayları, ailesi ve kendisinin sosyal-ekonomik-kültürel gereksinim düzeylerinin yanı sıra vakfın temel hareket noktası olan “insanı esas alan insan ilişkileri”ne yatkınlığı yönünden de değerlendirilir.

Bursiyerlerin eğitim ve sosyal gelişim gereksinimleri temelinde vakıf tarafından başlatılan bu desteğin devam edip etmeyeceği her eğitim-öğretim dönemi başında ve içinde; 


         ♦ Akademik açıdan başarı düzeyleri, 
         ♦ Vakfın amaçları doğrultusunda kendilerini geliştirme ve bunu çevrelerine yansıtma düzeyleri değerlendirilerek karara bağlanır. 

Project Management:

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond complex and global forces shaping

Solutions

We have a long and proud history givin emphs to environment social and economic outcomes to deliver the place that respond

Sustainability

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Project on time

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Modern Tech

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

Latest Design

Benefit of the socials where we oper ate success for the websit them to reduce cost

The Benefits

Bu program kapsamında bursiyerlere aylık burs desteğinin yanı sıra; 

Sosyal gereksinimlerini azaltmayı,

Kendilerini tanıma sürecini ve bireysel gelişimlerini desteklemeyi,

Kendilerine ve topluma (çevreye) duyarlılık kazandırmayı,

Kendileri ve sosyal çevreleriyle ilgili farkındalık düzeylerini geliştirme ve güçlendirmeyi,

İnsanlığa aidiyet ve katılım düzeylerini artırmayı,

Vakıflı olma bilincini geliştirmeyi

hedefleyen; bu yolla yardımlaşma, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan; “insan hakları” temelinde “sosyal destek programı” uygulanmaktadır.

Bursiyer sosyal destek programı, ekim ayında bursiyerlerin seçimi ile başlar. Program; vakfın amaç, hedef ve beklentileri yanında bursiyerlerin yaş ve eğitim durumu, aile içi özellikleri, geçmiş yaşantıları, sosyal çevreleri, kişisel özellikleri, beklentileri ve gereksinimleri temelinde şekillendirilir.

Bursiyer grubuna dayanmakla birlikte kişi merkezli olan program, bir yandan kişi olarak öğrenmeyi ve gelişmeyi desteklerken bir yandan da bursiyerlerin grup dinamiği içinde birlikte gelişmelerini ve ortak hareket etmelerini de hedeflemektedir.

Vakıf olarak bu program sonunda bursiyerlerimizden; 

         1. İyi ve özgür insan olmaları, 
         2. İnsan olarak sahip oldukları koşulları geliştirmeleri, 
         3. Kendi olanaklarını diğer insanlarla paylaşmaları, 
         4. İnsanlığın gelişimine katkıda bulunmaları, 
         5. Öğrenciliklerin sona ermesinden sonra da vakıfla ilişkilerini sürdürmeleri 
        temel beklentilerimizdir.

Programın uygulanmasında vakfımızın üyesi sosyal hizmet uzmanlarımız, bursiyerlerimizin olduğu şehirlerde yaşayan ve programı yürütmekte görevli üyelerimiz, programa destek veren akademisyenler, gereksinim ölçüsünde gönüllü işbirliği yaptığımız meslek mensupları ve kuruluşlar yer almaktadır. 

Eğitim Destek Programı Yaklaşımımız

 • Bursiyerlerimiz “insan” olarak değerlidir, onların kişisel bütünlükleri ve onurlarını korumalarına özen gösterilir.
 • Bursiyerlerin hak ve özgürlük alanlarına girilmez.
 • Bursiyerlerin kişisel bilgileri ve kişisel alanlarıyla ilgili paylaşılanlar gizlidir. Bu bilgiler kullanılmaz ve açıklanmaz. Kişinin paylaşıma açtığı sınırlar zorlanmaz.
 • Burs maddi desteği, hiçbir biçimde ceza ve baskı amaçlı kullanılmaz,

şeklinde belirlediğimiz ilkeler, bursiyerlerle ilişkilerimizin özünü oluşturmaktadır.

Bu ilkeler ışığında;

 • Program uygulamasının bütünlüklü olması esastır.
 • Bursiyerlerle ilişkilerde, cezalandırmayı temel alan yaygın yaklaşım yerine bireyi anlamaya ve olumlu yönlendirmeye dayanan yaklaşım tercih edilir.
 • Programda, bursiyerler de dâhil olmak üzere, tüm katılımcılar gönüllülük temelinde ancak birbirinden haberli olmak koşuluyla yer almaktadırlar.
 • Program etkinlikleri için yapılan organizasyonlar, bursiyerlerin sorumluluğundadır. Böylelikle onların;
 • Ortak iş yapma sürecinde birbirlerini tanıyarak paylaşımlarını artırmalarına,
 • Arkadaşlık ve dostluk geliştirmelerine,
 • Kişi olarak yaşamda sorumluluk almalarına,
 • Zamanı planlamaya ve yönetmelerine,
 • Karar süreçlerine katılarak karar alma, inisiyatif geliştirme, tercih bildirme bakımından hedef belirleme ve hedefe dönük çaba göstermelerine,
 • Kendini ve eylemi değerlendirmelerine,
 • Başkalarının istek, tercih ve beklentilerine duyarlılık kazanmalarına

olanak sağlanmaya çalışılmaktadır.

 • Bursiyerlerin programda nasıl yer alacakları belirlenirken kişisel özellikleri, kapasiteleri, geçmiş yaşantıları göz önünde tutulmakla birlikte kendini aşma çabası taşıyan ve bunun için desteğe gereksinimi olanların cesaretlendirilmesine özen gösterilir.
 • Programda, “dostluk” gelişimini engelleyen ve buna zarar veren rekabete dayalı yaklaşımlara etkinliklerde yer verilmez.
 • Etkinlikler, bursiyerlerin yaşadıkları şehir ve kişisel farklılıkları nedeniyle kişi, grup ve topluluk bazında planlanır.
 • Programdan yararlanma düzeyleri, kişisel özellikleri, kapasiteleri, çabaları ve isteklerine bağlıdır.
 • Programın ana temasının, vakfın kuruluş amacına hizmet etmesine özen gösterilir.
 •  İnsan hakları temelinde belirlenen ana temaya bağlı olarak hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi insani değerler; insani sorumluluk ve duyarlılık, farkındalık geliştirme üzerinden irdelenmektedir. Bu çalışma programının amacı, bursiyerlerin yardımlaşma ve dayanışma kültürü edinerek “insan olma bilinci”ni insanlığa taşımalarını sağlamaktır